ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BLUE DROPS BV

1. TOEPASSING

Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte orders. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling. Deze voorwaarden primeren op de eventuele voorwaarden van de koper.

2. OFFERTE EN PRIJZEN

De mededeling van prijzen geldt als inlichting. Zij verbinden onze vennootschap slechts na schriftelijke bevestiging. Opmerkingen over onze bevestigingen dienen ons toe te komen binnen de acht dagen om in aanmerking te worden genomen. Het toezenden van stalen en mededeling geldt als inlichting en geeft slechts een benaderende beschrijving van onze producten. Wij weigeren elke aansprakelijkheid voor het geval dat onze producten ongeschikt zouden blijken voor speciale doeleinden waartoe koper of zijn afnemers hen bestemt. Onze aansprakelijkheid reikt in ieder geval niet verder dan deze van onze leveranciers.

3. TERMIJNEN VAN LEVERING

De termijnen van levering worden gegeven als inlichting en de bestellingen worden per beurt toegestuurd. Zelfs wanneer onze vennootschap zich verbindt om binnen een bepaalde termijn te leveren, zal deze levering niet alleenkunnengeschorstwordendoorovermacht,dochtevensdoorerge moeilijkheden binnen of buiten het bedrijf. Wij behouden ons het recht voor de levering te schorsen zolang deze moeilijkheden duren, zelfs de levering te verzaken, zonder uit dien hoofde enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

4. EXPEDITIE – TRANSPORT

De verzending mag gefractioneerd worden naargelang de keuze van onze vennootschap. De aanvaarding en de overgang der risico’s geschiedt bij vertrek uit onze inrichting, het transport geschiedt op kosten en op risico van de koper.

5. FACTURATIE

De prijzen in buitenlandse deviezen worden bepaald tegen de koers van de dag van ter beschikkingstelling der koopwaar. Elke wijziging van deze pariteit geeft aanleiding tot proportionele aanpassing. Elke verhoging van invoerrechten, transportkosten, taksen en dergelijke tussen datum van verkoop en levering is ten laste van de koper.

6. BETALING

Onze facturen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen, contant betaalbaar te Drongen, netto en zonder korting. Het trekken en/of aanvaarden van wissels houdt geen schuldhernieuwing in en vormt geen afwijking op de verkoopsvoorwaarden. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, rente geven à rato van 8% per jaar. In geval van niet betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het bedrag van de factuur met 15% te verhogen, met een minimum van €100. De niet betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Deze eventualiteit laat ons tevens toe de uitvoering van onze verbintenissen te schorsen of te verzaken, zonder enige schadevergoeding hiervoor verschuldigd te zijn.

7. CLAUSULE VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD

De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

8. GARANTIES EN KLACHTEN

Koper is verplicht bij het in ontvangst nemen de goederen te controleren met betrekking tot hun identiteit en hoedanigheid. Een klacht zal niet aanvaard worden tenzij de controle werd uitgevoerd. Om in aanmerking te komen moet elke klacht wegens gebreken ons betekend worden binnen de vijf dagen van de ter beschikkingstelling. Een garantie voor verborgen gebreken wordt niet gegeven. Geen enkele garantie wordt gegeven: a) voor zichtbare gebreken wanneer de koopwaar bewerkt of verwerkt werd. b) voor verborgen gebreken indien de aangegeven gebruiksaanwijzing niet werd gevolgd of de goederen niet oordeelkundig behandeld werden. Onze verplichtingen beperken zich steeds tot het kosteloos vervangen of herstellen van de geleverde goederen, zonder enige bijkomende schadevergoeding. Averij of manco wordt slechts aanvaard na protest op het ogenblik van de ontvangst. Garantie op de zwembadwerken en constructie vervallen indien er door derden werken worden uitgevoerd (vernieuwingen, reparaties, etc...).

9. VERPAKKINGEN

Indien de verkoper voor de levering verpakkingsmateriaal beschikbaar stelt tegen aanrekening van een waarborg, gelden hierbij onze verpakkingsvoorwaarden. Een exemplaar van deze voorwaarden kan op aanvraag bekomen worden bij de verkoper. De waarborg vervalt, indien de verpakking niet binnen 2 maanden worden terugbezorgd aan de verkoper.

10. SCHADE

In geval van ontbinding van de verkoop ten laste van de koper is deze ons schadevergoeding verschuldigd, forfaitair vastgesteld op 20% van het bedrag van de verkoop, of van het ontbonden gedeelte ervan, onder voorbehoud deze schadevergoeding te vermeerderen op basis van de werkelijke geleden en bewezen schade, alsmede de kosten door ons ten gevolge van de ontbinding
opgelopen.

11. BEVOEGDHEID – WETGEVING

In geval van betwisting, zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde Gent, bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

12. VERGUNNINGEN

Onze vennootschap rekent erop dat de koper wettelijk in orde is met alle nodige vergunningen voor het te mogen verkopen van de door ons aangeboden goederen. Indien dit niet het geval is, is de verkoper niet verantwoordelijk voor eventuele geschillen en worden terugnames hierdoor niet aanvaard.

13. GESCHILLEN

Bevoegde rechtbank van Koophandel : RPR GENT, afdeling Gent

Door op 'Alles accepteren' te klikken geeft u toestemming dat wij informatie over u kunnen verzamelen voor verschillende doeleinden, waaronder: Functionaliteit, Statistieken en Marketing